Available courses

Mar 21, 2024
0 Student

บรรยายโดย รศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม Thai medical oncology pharmacists (TMOP) ครั้งที่ 2

ณ Pullman G Hotel Silom, กรุงเทพมหานคร, 17 -19 ม.ค. 2567

Mar 29, 2024
0 Student

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy

หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17-18 มีนาคม 2565

Mar 29, 2024
0 Student

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy

หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566

Mar 28, 2024
0 Student

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 27 มีนาคม 2567